Inne

Strony przedmiotu WYCH. FIZYCZNE

Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

 

OCENIANIE.

 1. Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego  możliwości.
 2. Ocena z wychowania fizycznego na pierwszy semestr i na koniec roku szkolnego jest składową ocen: z zajęć w systemie klasowo- lekcyjnym i zajęć fakultatywnych.
 3. Graficznie „+”, „-”. Za trzy plusy uczeń może otrzymuje ocenę bardzo dobrą , za trzy minusy  ocenę niedostateczną.
 • Plus” uczeń  może  otrzymać za  : zaangażowanie na lekcji,   wykonywanie ćwiczeń na poziomie swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, działalność na rzecz kultury fizycznej, służenie pomocą innym  itp.
 • Minus” uczeń może otrzymać za: niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w lekcji, brak dyscypliny, stwarzanie zagrożenia dla innych, brak stosowania zabiegów higienicznych.
 1. W systemie klasowo- lekcyjnym ocenie podlegają:
 • Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków.
 • Zaangażowanie w przebieg lekcji.
 • Przygotowanie się do zajęć.
 • Stosunek do współćwiczącego i przeciwnika.
 • Stosunek do własnego ciała.
 • Aktywność fizyczna.
 • Frekwencja/ systematyczność udziału w lekcji.
 • Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.
 • Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych dokładność i technika wykonania ćwiczenia objętego sprawdzianem praktycznym z gimnastyki, lekkiej atletyki                       i zespołowych gier sportowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami                        i predyspozycjami.
 • Aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 1. Na ocenę z zajęć w systemie fakultatywnym składają się:
 • Aktywność fizyczna.
 • Frekwencja.
 1. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu musi zaliczyć zadanie w ciągu 2 tygodni.              W przypadku nie uzupełnienia zaległości uczeń otrzymuje ocenę zero- „0” z danego sprawdzianu.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ.

 

 1. Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie stroju sportowego na każdej lekcji ( biała koszulka, spodenki sportowe lub dres, obuwie sportowe, skarpetki).
 2. Niedopuszczalne jest posiadanie podczas ćwiczeń jakiejkolwiek biżuterii, zegarków.
 3. Długie włosy podczas ćwiczeń należy spiąć.
 4. Dopuszczalny jest trzykrotny brak stroju w trakcie każdego semestru bez usprawiedliwienia.

Za każdy brak stroju ponad dopuszczalną ilość, uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

 

ZWOLNIENIA.

 

 1. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 2. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia (lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej.
 3. Zwolnienie z ćwiczeń może napisać rodzic maksymalnie na okres 1 tygodnia. Dłuższa niedyspozycja zdrowotna musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim.
 4. Uczniowie mogą być zwolnieni z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
 5. Uczniowie mogą być zwolnieni z całkowitego uczestnictwa z lekcji wychowania fizycznego. Całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego

dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego                  i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

 1. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Termin dostarczenia opinii od lekarza do 30 września.
 3. Uczeń zwolniony z ćwiczeń nie jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w lekcji. Zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego (dres, obuwie zastępcze).

 

USTALENIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ.

 

 1. Przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się                                z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, brana jest pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Ocena semestralna i roczna z wychowania fizycznego wystawiana jest zgodnie                 z WZO.
 3. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na cenę ucznia z przedmiotu są:
  wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, postępy uczniów, ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty pracy ucznia), stopień realizacji planowanych zadań dydaktycznych, samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych i organizacyjnych, poziom wiedzy                z zakresu kultury fizycznej oraz zmiany postaw i nawyków.
 4. Przygotowanie się do zajęć.
 5. Frekwencja na zajęciach/systematyczność udziału w lekcji.
 6. Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie dwóch ocen końcowych-          z zajęć klasowo- lekcyjnych i z zajęć fakultatywnych.

Ocenę semestralną i roczną wystawia nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć