Inne

Strony przedmiotu HISTORIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania

 

I. Postanowienia wstępne 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.
2. Szczegółowe przepisy reguluje Statut Szkoły.
3. W Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości obowiązują zasady oceniania kształtującego i sumującego.


 II. Standardy wymagań. 
1. Załącznikiem do Przedmiotowych Zasad Oceniania są wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 


III. Zasady oceniania.
 1. Na początku roku szkolnego uczniowie są poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z historii, obowiązujących w danym roku szkolnym (zakres wiadomości i umiejętności) oraz o sposobach i zasadach oceniania z w/w przedmiotu. 
2. Ocena semestralna i roczna uwzględnia oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym okresie. 
3. Ocena semestralna jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowo rocznej.
4. O ocenie semestralnej i rocznej ucznia decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się z wykonywania wymaganych prac w danym okresie. Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
5. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe ( uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniża wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym.
6. Uczniowie za bieżącą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu, w skali 0 – 6. Ocenianie roczne i semestralne odbywa się według następującej skali:
Ocena celująca – 6
Ocena bardzo dobra – 5
Ocena dobra – 4
Ocena dostateczna – 3
Ocena dopuszczająca – 2
Ocena niedostateczna – 1
Ocena                         Zakres procentowy              Zakres procentowy przy dostosowaniu wymagań
celujący                           96 % - 100%                        90% - 100%
bardzo dobry                    90% - 95%                           71% - 89%
dobry                               75% - 89%                           55% - 70%
dostateczny                     50% - 74%                           40% - 54%
dopuszczający                 30% - 49%                           20% - 39%
niedostateczny                 0 – 29%                               0 – 19%

7. Ustala się następującą ważność różnych form aktywności uczniów na lekcjach historii: 
a) praca klasowa, test próbny (ocena x 2)
b)sprawdzian  (ocena x 1)
c) odpowiedź ustna (ocena x 1)
d) bieżące zadania domowe (ocena x 1)
e) aktywność na zajęciach (ocena x 1)
f) inne (ocena x 1).
8. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny.
9. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Ray Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie.
10. Uczeń może otrzymać ocenę śródroczną i roczną wyższą od przewidywanej ( tylko o jeden stopień) w przypadku gdy: 
- zaliczy wskazane przez nauczyciela partie materiału;
- nie otrzyma już niższej lub równej niż proponowane oceny cząstkowej;
- nie opuści bez uzasadnionej przyczyny lekcji .
10. Ocena roczna w klasie trzeciej jest równocześnie oceną końcową.


IV. Przedmiotem oceny z historii jest: 
1. Wiedza merytoryczna i gotowość do pamięciowej jej reprodukcji. 
2. Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów. 
3. Praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym ikonograficznym, statystycznym, itp. 
4. Formułowanie wypowiedzi ustnej. 
5. Przygotowanie (odpowiedzi), pracy pisemnej(referat, rozprawka, itp.). 
6. Aktywność ucznia na lekcjach. 
Obszary oceniania: 
1. Wiadomości ( objęte programem, ewentualnie poza programowe ) 
2. Umiejętności: - lokalizacja czasowo-przestrzenna omawianych wydarzeń ( znajomość mapy) - uogólnianie , wartościowanie , porównywanie, wykrywanie analogii historycznych - analiza tekstu źródłowego - umiejętność dyskutowania - stosowanie terminologii historycznej i jej rozumienie -wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, przestrzennych, pomiędzy historią powszechną, ojczystą, regionalną -wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, gospodarczego, kulturowo-społecznego -łączenie faktów i zjawisk historycznych historii Polski z historią powszechną - analiza i ocena zjawisk i faktów historycznych - porównywanie różnych koncepcji politycznych ,religijnych i gospodarczych - gromadzenie informacji przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i różnorodnych źródeł.
Sposoby i formy oceniania: 
1.Praca klasowa
 a)  Nauczyciel zapowiada pracę klasową co najmniej 1 tydzień wcześniej. 
 b) Prace klasowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się co najmniej 2 prace klasowe. c)  Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi 2 tygodnie od daty napisania sprawdzianu przez klasę, przy dłuższej nieobecności ucznia termin zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem).
d) Brak zaliczenia zapowiedzianej pracy klasowej nauczyciel oznacza oceną „0”. Po upływie dwóch tygodni od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu do szkoły, uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległą pracę klasową.
e) Ucieczka z pracy klasowej lub brak zaliczenia jej po nieobecności jest równoznaczna z wystawieniem oceny „0” i brakiem możliwości poprawy.
d)  Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń może być rozliczony na następnej lekcji.
e) Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom prace klasowe, sprawdziany pisemne  w ciągu 2 tygodni od daty napisania. 
f) Prace oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według wskaźników procentowych na poszczególne oceny.
 g) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i uczeń pisze ją w ciągu dwóch tygodni od oddania prac. Uczeń pisze ją tylko jeden raz. Pod uwagę brana jest ocena wyższa.
 h) Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi kolegów otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy oceny. 
i) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku (do 31 sierpnia). Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców na terenie Gimnazjum im. E. Estkowskiego w Pakości na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli lub zebraniu ogólnym.
2. Sprawdziany
a) O ilości kartkówek w okresie decyduje nauczyciel. 
b) Sprawdzian obejmuje materiał z ostatnich trzech lekcji. Nauczyciel ma prawo zrobić sprawdzian bez zapowiedzi. 
c) Ocenie podlega stopień opanowania nabytej wiedzy i umiejętności, poprawność merytoryczna i językowa wypowiedzi. 
 d) Kartkówki oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według wskaźników procentowych.
 e)  Oceny ze sprawdzianów nie podlegają poprawie.
Na pracy klasowej i sprawdzianie ocenie podlega : 
1. Stopień opanowania materiału faktograficznego. 
2. Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych. 
3. Stylistyczna poprawność odpowiedzi( przy wypracowaniu właściwa kompozycja). 
4. Umiejętność selekcji wydarzeń historycznych.
 5. Stopień rozumienia tematu( pytań). 
6. Znajomość chronologii, pojęć, postaci historycznych. 
7. Określenie rodzaju źródła historycznego, umiejętność jego interpretacji. 
8. Umiejętność porównywania, dostrzegania podobieństw i różnic w procesie dziejowym. 
9. Odróżnianie fikcji od prawdy historycznej. 
10. Orientacja na mapie.
3. Odpowiedź ustna
a) Oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny. 
b)Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego. 
c) Przy odpowiedzi ustnej ocenianiu podlega : 
- Zrozumienie tematu 
- Zawartość merytoryczna 
-  Argumentacja 
-  Wyrażanie sądów
 -  Stosowanie terminologii historycznej
 - Sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi , poprawność językowa ,płynność, logiczne myślenie). Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny). 
-  Umiejętność korzystania z mapy.

4. Zadanie domowe.
a) Uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Trzy i (więcej) braki zeszytu upoważniają nauczyciela do wpisania w dzienniku lekcyjnym oceny niedostatecznej z przedmiotu.
 b) Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności. 
c) Zadawanie i ocena prac domowych:
- Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 
- Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem – termin oraz sposób wykonania. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania zadania.
 -  Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie. 
-  Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, ze nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 
- Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego, za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną.
- Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej. 7. W uzasadnionym przypadku – częste nie odrabianie prac domowych spowodowane zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważenie obowiązków ucznia, brakiem systematyczności – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej 
5. Aktywność na lekcji
a) Nauczyciel ocenia pracę na lekcji. Uczeń gromadzi plusy , które nauczyciel zamienia na ocenę według następujących zasad: 5 plusów - bardzo dobry.
6. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi na początku zajęć. Nie dotyczy to prac klasowych.


V. Uzasadnianie ocen
1. W trakcie bieżącego oceniania nauczyciel stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem elementów oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest komentarzem ustnym lub na piśmie.
2. Uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie przedmiotowym. Realizacja następuje w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia.
3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic maja prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, które zostaje przekazane przez nauczyciela podczas najbliższego zebrania klasowego i dyżuru odbywającego się według harmonogramu zebrań.
4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru ma obowiązek zaliczenia materiału do końca marca danego roku.                                                                                                                                                              5.Uczeń ma prawo do napisania testu końcoworocznego na ocenę dopuszczającą na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen pod warunkiem gdy:
- zaliczył I semestr
- nie zaliczył semestru I ale zaliczył semestr II.
6. Jeżeli uczeń nie zaliczył I i II semestru to traci prawo pisania pracy końcoworocznej przed wystawieniem ocen. Jednak może ubiegać się o egzamin poprawkowy w sierpniu danego roku.( jeżeli otrzymał najwyżej 2 oceny niedostateczne)
7. Po otrzymaniu oceny niedostatecznej uczeń ma prawo otrzymać zagadnienia programowe konieczne do zaliczenia materiału.
8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego i otrzymał promocję z jedną ocenę niedostateczną do klasy wyższej ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 2 miesięcy następnego roku szkolnego. Nie spełnienie tego warunku będzie skutkowało oceną niedostateczną na I lub potem II semestr.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć