Inne

Strony przedmiotu WOS

h

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

Przedmiotowy System Oceniania z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE opracowany został na podstawie odpowiednich dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PSO jest zgodny z Statutem Szkoły, Podstawą Programową i WSO uchwalonym przez Radę Pedagogiczną

 

 Program ten zakłada poznanie przez uczniów podstaw wiedzy o mechanizmach biologicznych, psychofizycznych i społecznych funkcjonowania człowieka w rodzinie, środowisku oraz innych grupach i organizacjach społecznych. Pozwala zrozumieć, kim jest człowiek, jakie jest jego miejsce na ziemi, jak funkcjonuje społeczeństwo w cywilizowanym państwie. Program ten również, pozwala zrozumieć podstawowe zasady i mechanizmy rządzące gospodarką rynkową. Uświadamia i wyjaśnia uczniom problematykę zagrożeń społecznych szczególnie dotykających młodzież. Ukazuje uczniom podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania demokratycznego państwa. Wyjaśnia istotę podstawowych praw przysługujących istocie ludzkiej, sensu obowiązków wobec społeczeństwa i państwa. Pozwala zrozumieć konieczność funkcjonowania prawa. Zwraca uwagę na szacunek wobec Ojczyzny i wartości narodowych, jak również poszanowanie innych narodów.

Program zakłada korelację z innymi przedmiotami jak historia, język polski, plastyka. Odpowiednio do programu zostały dobrane podręczniki: ,,KOSS – wersja podstawowa” CEO.

I    Cele  PSO 

 

 1.  Poinformowanie ucznia o postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
 2.  Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 3.  Motywowanie i kształtowanie ucznia do dalszej pracy
 4.  Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.                                 
 5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

   

II   Zasady PSO

  1.        Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie              

    wymagań z wiedzy o społeczeństwie oraz sposobie i zasadach oceniania.

  2.        Prace klasowe (sprawdziany pisemne trwające przez całą lekcję),

             krótkie sprawdziany pisemne - kartkówki (obejmujące wiadomości trzech

             ostatnich lekcji), odpowiedzi ustne, są obowiązkowe. Sprawdziany pisemne

             obejmujące wiadomości określonego działu programu zapowiadane są z

             przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

  3.         Ocena niedostateczna będąca wynikiem sprawdzianu, może być przez ucznia  

     poprawiona indywidualnie w terminie jednego tygodnia. Uczeń poprawia pracę

     tylko raz. Poprawa dotyczy wyłącznie oceny niedostatecznej.

  4.         Sprawdziany poprawione przez nauczyciela podawane są uczniom w

              celu zapoznania ich z osiągniętymi stopniami, postępami. Po zapoznaniu się

              uczniów z osiągniętymi wynikami, sprawdziany w nienaruszonym stanie

              uczniowie oddają nauczycielowi. Wszystkie prace uczniów przechowywane są

              w szkole przez cały rok. Przez ten czas, mogą być udostępniane na prośbę:

              ucznia, rodziców, opiekunów, władz oświatowych, ale wyłącznie na terenie

              szkoły.

  5.         Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie się do

              lekcji, co rozumiane jest jako: brak zeszytu, brak podręcznika, brak pracy

              domowej. Kolejne trzy braki w przygotowaniu do zajęć, skutkują oceną

              niedostateczną.

  6.         Uczeń winien być przygotowany do odpowiedzi na każde zajęcia WoS, przy

              czym obowiązują go wiadomości trzech lekcji ostatnich.

  7.         Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeżeli zgłosi brak przygotowania,

              które nastąpiło z ważnych przyczyn, np. usprawiedliwiona nieobecność w szkole

              przez tydzień poprzedzający lekcję.

  8.        Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze

             strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem pomocy jest aktywna

             obecność na lekcjach (wyłączając okres usprawiedliwionej nieobecności) i

             uzupełniony zeszyt przedmiotowy – rozwinięte cele. Uczeń własnoręcznie

             prowadzi zeszyt przedmiotowy, wyjątek stanowi sytuacja, która uniemożliwia

             samodzielność pisania.

  9.        Kartkówki z zakresu ostatnich trzech lekcji nie muszą być zapowiadane i nie

             podlegają poprawie.

10.        Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 3 zgromadzone „plusy”

             uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiane jest:

             zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie

             postawionych problemów, aktywna praca w zespołach. Uczeń całkowicie

             niezainteresowany lekcją, pochłonięty innymi zajęciami otrzymuje ,,minus”. Za 3

             zgromadzone ,,minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

11.        Uczeń zwolniony z lekcji winien uzupełnić wiadomości oraz zeszyt-notatnik lub

             port folio.  

 

III.  Co podlega ocenie z wiedzy o społeczeństwie:

 • odpowiedzi ustne
 • sprawdziany pisemne całogodzinne z określonego działu programu
 • sprawdziany z zakresu wiadomości bieżących (kartkówki)
 • prace domowe i projekty przedmiotowe,
 • aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji, przynoszenie zeszytu, podręcznika, przyborów,
 • zeszyt: systematyczność prowadzenia, estetyka, poprawność ortograficzna
 • udział w konkursach o tematyce zbieżnej z przedmiotem
 • reprezentowanie społeczności szkoły na zewnątrz
 • inne formy jak np. wykonanie pomocy dydaktycznych, prezentacji
 • zbieranie aktualnych wiadomości przedmiotowych i środowiskowych
 • wykonywanie prac na określony temat

 

IV.  Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów.

 1.        Odpowiedzi bieżące – na każdej lekcji

2.         Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń – według uznania nauczyciela

3.        Sprawdziany całogodzinne – 1 lub 2 w semestrze

4.        Kartkówki z bieżącego materiału – według uznania nauczyciela

5.        Zadania domowe – 2 w semestrze

6.        Zeszyt przedmiotowy z rozwiniętymi celami lekcji – 1 pod koniec semestru,

           lub częściej.

 V.   Skala ocen

             Zgodnie z WSO stosuje się skalę ocen od 1 do 6

             W celu dokładniejszego pokazania, jakości pracy ucznia dopuszcza się przy

             ocenach cząstkowych znaki: plus (+) i minus (-), których wartość wynosi 0,5.

             Ponadto tymi znakami oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji.

 VI.  Kryteria oceniania: /ocena kształtująca, sumująca, ocena koleżeńska, samoocena/

wynikają z realizacji w naszej szkole programu „OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCE O`K ” Sposób oceniania uczniów zależy, co oczywiste, od rodzaju problemu i charakteru zadań, które uczniowie mają wykonać /inaczej wiedzę potoczną, a inaczej wiedzę w zadaniach sprawdzających do działu. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej ocen, a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi - ocena koleżeńska. Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia, którą ilościowo i jakościowo wyraża otrzymany stopień. Uczniowie, na podstawie podanych kryteriów ocenianiają się i wzajemnie recenzują swoje prace, dając sobie wskazówki, jak je poprawić. W ramach samooceny uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

   Jeżeli pisemny sprawdzian uwzględnia podział na wymagania podstawowe(P) i ponadpodstawowe (PP), wówczas ocenę pracy bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wykonał co najmniej 75 % zadań P i 75 % zadań PP. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wykonał co najmniej 75% zadań P i 50 % PP. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wykonał minimum 75 % zadań P, a ocenę dopuszczającą – uczeń, który opanował przynajmniej 50% umiejętności podstawowych. Poniżej tego progu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

a.      w przypadku sprawdzianów obejmujących większe partie materiału:

bardzo dobry     (5) – 91 – 100 %

dobry                (4) – 75 – 90 %

dostateczny       (3) – 51 – 74 %

dopuszczający    (2) – 31 – 50 %

niedostateczny   (1) – poniżej 30 %

b.      w przypadku kartkówek lub innych prac pisemnych,

      dopuszczalne są inne wielkości w zależności od stopnia trudności pracy i innych czynników. W takim przypadkunauczyciel każdorazowo, odpowiednio wcześniej, informuje uczniów o sposobie i kryteriach ocen.

    VII  Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

         Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym danej klasy oraz zeszycie przedmiotowym ucznia.

         Oceny w dzienniku lekcyjnym wpisywane są w oddzielnych rubrykach.

         Przy ustaleniu oceny semestralnej i rocznej oblicza się średnią ważoną ocen cząstkowych.

           Średnie arytmetyczne dotyczące poszczególnych stopni:

           dopuszczający          większa od   1,5 mniejsza od 2,5

           dostateczny             większa od    2,5 mniejsza od 3,5

           dobry                      większa od    3,5 mniejsza od 4,5

           bardzo dobry                                          powyżej 4,5

   

VIII   Informowanie o ocenach.

1.        Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.

2.        Rodzice, opiekunowie, uczeń mają prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny, a wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice i opiekunowie mogą  otrzymać do wglądu.

4.        O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

ttp://dl.d

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć