Inne

Strony przedmiotu ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

O przedmiocie

Zajęcia Artystyczne i Plastyka, mają na celu pobudzić Wasz wszechstronny rozwój w zakresie:twórczej postawy wobec siebie i świata. Zależy mi na rozwijaniu Waszej ogólnej wrażliwości oraz umiejętności artystycznych, a szczególnie refleksyjnego słuchania i patrzenia, rozwijanie drzemiących w każdym uczniu i uczennicy zdolności plastycznych.Chciałbym wyposażyć Was w podstawowe umiejętności, wiedzę i wdrożyć do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wpłynąć poprzez sztukę na Wasze obyczaje i kulturę...

 

Przedmiotowy system oceniania z plastyki i z zajęć artystycznych

Zajęcia Artystyczne i Plastyka, mają do spełnienia dwa podstawowe cele w wymiarach:

POZNAWCZYM

 • poznanie przez ucznia najwybitniejszych dzieł plastycznych Europy i Polski z umiejętnością lokalizowania ich w czasie,
 • pozyskanie możliwości osobistego włączenia się w sferą działań twórczych przez wyposażenie się w podstawowe umiejętności kształtowania form plastycznych w wybranym materiale,
 • przez analizę wybranych dzieł architektury i wzornictwa przemysłowego, stworzenie podstaw dobrego gustu i podniesienie skali potrzeb w tym zakresie, wykształcenie wrażliwości na wygląd własny i otoczenia,
 • indywidualny rozwój własnej działalności kreacyjnej lub odtwórczej w wybranej dziedzinie,
 • umiejętność rozpoznawania podstawowych cech dzieł architektury, rzeźby i malarstwa charakterystycznych dla poszczególnych okresów dziejowych,
 • uzyskanie podstaw wartościowania dzieł plastycznych z uwzględnieniem zastosowanych środków wyrazu,
 •  

WYCHOWAWCZYM

 • wykształcenie umiejętności oceny artystycznego dorobku własnej ojczyzny na tle dorobku europejskiego i światowego,
 • uwrażliwianie na estetykę najbliższego otoczenia,
 • wstępne przygotowanie do życia w rzeczywistości określanej jako ,,cywilizacja obrazu”,
 • wykształcenie naturalnych potrzeb aktywności twórczej i własnej ekspresji,
 • poznawanie otaczającego ucznia krajobrazu kulturowego, zabytków miejscowych i wzbudzanie odpowiedzialności za jego trwanie,
 • wykształcenie potrzeby i nawyku włączania sztuki we własne życie przez obecność w muzeach, galeriach i innych miejscach,
 • wykształcenie tolerancji i uznania dla wielości kultur i różnych postaw twórczych;
 • wpływanie przez sztukę na kulturę i obyczaje uczniów oraz atmosferę w szkole,

 

Cechą charakterystyczną Zajęć Artystycznych i Plastyki jest ich dwutorowość, czyli łączenie teorii z praktyką. Dlatego ocenie podlegają następujące aspekty:

 

 1. Wysiłek i aktywność ucznia podczas zajęć:

 - jego osobista ekspresja,

              - werbalizacja osobistych odczuć i wrażeń,

              - określania odczuć wobec prezentowanych dzieł.

 1. Zainteresowanie ucznia sztuką poza zajęciami szkolnymi:

              - uczestniczenie w konkursach plastycznych,

              - wystawach i innych działaniach artystycznych,

              - zainteresowanie sztuką i kulturą regionu.

 1. Ważne jest zaangażowanie ucznia w działalność twórczą, rzetelność wykonywania zadania oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest:

 • dostarczać informacji o osiągnięciach, sukcesach, brakach i postępach w nauce,
 • ukierunkowywać i stymulować rozwój potencjalnych możliwości i potrzeb ucznia,
 • kształtować u ucznia samoocenę, odpowiedzialność, aktywność, kreatywność,
 • motywować ucznia do systematycznej i efektywnej pracy,
 • rozwijanie i rozbudzanie motywacji zajmowania się sztuką, uwrażliwianie na sztukę, wykształcanie potrzeb aktywności twórczej i ekspresji własnej,
 • wspieranie - wspomaganie rozwoju i działalności plastycznej uczniów,
 • informowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, i postępach w nauce, o postępach plastycznych, uzdolnieniach, trudnościach,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • uświadamianie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie do samokontroli i systematyki,
 •  

Stąd też, nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów, zwraca uwagę na:

 • działalność plastyczną podczas zajęć i poza szkołą
 • aktywność w trakcie zajęć,
 • analiza i interpretacja dzieła sztuki,
 • dbałość o estetykę pracowni i szkoły,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych,
 • realizowanie wybranych projektów,
 • poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,
 • aktywność i ekspresję ucznia,
 • indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji działań plastycznych,
 • postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań,
 • uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej: ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia i wiadomości z teorii plastyki elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne,
 • dbanie o materiały i przybory,
 • postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki
 • podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska oraz konkursy plastyczne,
 • aktywne rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych
 •  

Sposoby sprawdzania postępów ucznia:

 • efekt końcowy pracy,
 • praca twórcza ucznia.
 • obserwacja pracy ucznia: aktywność na lekcji, zaangażowanie, wysiłek, wkład pracy.
 • pomoc innym, zainteresowania, kultura zachowania.
 • odpowiedź ustna dotycząca znajomości poznanego materiału.
 • praca w zespole.
 • udział w konkursach
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy,
 • estetyka i staranność,
 • pomysłowość i oryginalność w rozwiązywaniu problemów plastycznych, zgodność z tematem pracy.
 • długoterminowe prace projektowe: albumy o sztuce, prezentacje multimedialne, referaty.
 • aktywny udział w życiu szkoły: wykonywanie i montaż elementów dekorujących szkołę.
 • prowadzenie słowniczka najważniejszych pojęć.
 • za udział w konkursach plastycznych: za zdobyte wyróżnienia i nagrody w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich uczeń otrzymuje każdorazowo ocenę celującą ważącą 2.

 

Oceniając prace plastyczne, nauczyciel bierze pod szczególną uwagę:

 1. Umiejętności:
  • uczeń wykorzystuje zdobyte wiedze w praktyce,
  • uczeń świadomie i wybiórczo uczestniczy w kulturze,
  • posługuje się pojęciami z dziedziny plastyki,
  • odróżnia podstawowe formy i gatunki dzieła plastycznego,
  • wyraża aktywny stosunek do uzyskiwanych informacji, umie selekcjonować i analizować, wyraża własne poglądy,
  • zgodność tematyczną i zastosowanie podanych przez nauczyciela wskazań,
  • stosuje kompozycję plastyczną,
  • poprawnie używa technik plastycznych, wzbogaca warsztat plastyczny,
  • rozwija wyobraźnię plastyczną, stosuje niekonwencjonalność rozwiązań
  • poprawnie korzysta z pomocy dydaktycznych,
  • jest kreatywny,

      2.   Wiedzę

 • uczeń zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny sztuk plastycznych,
 • zna podstawowe, formy i gatunki w sztuce,
 • przyswoił wiadomości o epokach historycznych i ich znanych twórcach, i dziełach,
 • wykazuje zainteresowanie współczesnym życiem artystycznym,
 1. Postawy
  • uczeń jest zainteresowany sztuką, odczuwa potrzebę kontaktu
   z dziełami plastycznymi,
  • współpracuje w zespole uczniowskim,
  • jest samodzielny, aktywny, przejawia kreatywne podejście do zadań i problemów,
  • wkłada wysiłek w uzyskanie umiejętności plastycznych,
  •  jest ambitny i systematyczny w działaniach,
  • estetycznie wykonuje prace,
  • przejawia samodzielności i samoorganizację pracy,
  • rzetelność w wykonywaniu zadań,
  • uporządkowane stanowisko po zajęciach,
  • zaangażowanie emocjonalne, osobista ekspresja, inwencja twórcza, oryginalność, kreatywność,
  • odkrywa własne możliwości twórcze i odtwórcze,
  • aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły,
  • realizuje się w dziedzinie plastyki,

 

Ocena semestralna i roczna jest wynikiem ocen uzyskanych w ciągu semestru oraz podsumowaniem aktywności i zaangażowania ucznia podczas zajęć lekcyjnych.

JAWNOŚĆ OCEN

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, a za ich pośrednictwem, rodziców

o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania umiejętności uczniów.

 1. Oceny są jawne dla każdego ucznia, jego rodziców i opiekunów.
 2. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel ustalając ocenę – uzasadnia ją.

 

Szczegółowe kryteria ocen:

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • wykazuje minimalne zaangażowanie w działania plastyczne na lekcji ,
 • posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
 • ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem, nie angażuje się,
 • nie wykazuje woli poprawy ocen,
 • nie potrafi wymienić w kolejności chronologicznej: epok kierunków i stylów w sztuce,
 • w zakresie ograniczonym opanował treści programu i umiejętności,
 • nieumiejętnie stosuje różne techniki plastyczne w swoich pracach,
 •  popełnia podstawowe błędy dotyczące formy i treści pracy i nie stara się ich korygować,
 • nie potrafi rozróżniać w sztuce stylów, epok i ich przedstawicieli,
 • wykonuje prace o najniższym stopniu trudności, oddaje je często niedokończone,
 • nie korzysta z wskazówek i uwag korekty nauczyciela,

 

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • posiada niepełną wiedzę z zakresu objętych programem nauczania z szansą jej uzupełniania
 • wykonuje ćwiczenia, niezgodnie z zasadami i poleceniami,
 • rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia, ale nie wykazuje się systematyczności i zaangażowania,
 • nie dba o estetykę i staranność prac plastycznych,
 • nie wykazuje zainteresowania działalnością plastyczną, nie współtworzy życia kulturalnego klasy i szkoły,
 • posługuje się programem Power-Point,
 • opanował w stopniu podstawowym treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się przedmiotu,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia w zakresie działań plastycznych, jednakże popełnia błędy oraz nie przykłada uwagi do staranności wykonania pracy plastycznej,
 • wykazuje małe zainteresowanie problematyką i treścią przedmiotu,
 • potrafi w stopniu dostatecznym określić cechy charakterystyczne dla różnych stylów, epok i wybranych artystów,
 • w ubogi sposób dokonuje recenzji wybranego dzieła sztuki,
 • sporadycznie bierze udział w imprezach kulturalnych,

 

Ocena dobra

Uczeń:

 • posiada wiedzę z zakresu objętych programem nauczania – jego braki w wiadomościach mają charakter szczegółowy
 • potrafi wymienić w kolejności chronologicznej epoki, kierunki i style w dziejach sztuki, przyporządkowując odpowiednim zabytkom,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z zasadami i wskazaniami nauczyciela,
 • bierze udział w dyskusjach, stawia poprawne wnioski, kojarzy fakty, dostrzega analogie,
 • wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia plastyczne,
 • efekt końcowy pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem
 • jest umiarkowanie zainteresowany życiem kulturalnym klasy i szkoły                      
 • posługuje się programem Power-Point,
 • opanował umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami zdobytej wiedzy,
 • wykonuje ćwiczenia w zakresie działań plastycznych, jednakże popełnia drobne błędy,
 • brakuje mu twórczego podejścia do tematu zajęć i zaangażowania do postawionego problemu plastycznego,
 • mimo udzielanych wskazówek i korekty nie realizuje ich w zadaniu, prace są odtwórcze,
 • wykazuje pozytywny stosunek do osiągnięć kulturalnych szkoły,
 • w stopniu dobrym zna dzieła sztuki, style i kierunki,

 

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem
 • aktywnie i zaangażowaniem rozwiązuje problemy plastyczne, wykonuje ćwiczenia i polecenia
 • potrafi wymienić w kolejności chronologicznej epoki, kierunki i style w dziejach sztuki, oraz wymienić odpowiednie przykłady dzieł sztuki i ich autorów,
 • zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski
 • potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie
 • estetycznie i starannie wykonuje prace, poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych
 • efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założeniami i tematem
 • bierze udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, jest kreatywny,
 • wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i zespołu uczniowskiego,
 • swobodnie posługuje się programem Power-Point,
 • sprawnie posługuje się wiedza i umiejętnościami zdobytymi podczas zajęć plastycznych,
 • potrafi wykonywać szkice i studia rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne z natury oraz dokonywać ich interpretacji,
 • rozróżnia zmienność form i treści oraz role dzieła sztuki w zależności od epoki i stylu,
 • zna twórczość wybranych artystów, analizuje ich dzieła,
 • słownictwo plastyczne nie sprawia mu większych trudności, korzysta z książek o sztuce
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych,
 • swobodnie stosuje różnorodne techniki plastyczne w swoich pracach,
 • zna zabytki kultury najbliższej okolicy i regionu,
 • bierze udział w imprezach kulturalnych i konkursach,

 

Ocena celująca

Uczeń:

 • wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, a także posiada wiedzę wykraczającą poza jego ramy,
 • potrafi wymienić w kolejności chronologicznej, epoki, kierunki i style w dziejach,
 • jest zainteresowany sztuką w wysokim stopniu – zawsze bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy, formułuje własne wnioski dotyczące określonych zagadnień,
 • jest w sposób zauważalny zainteresowany działalnością plastyczną – uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział w konkursach, aktywnie współtworzy życie kulturalne klasy i szkoły,
 • prace i ćwiczenia wykonuje estetycznie i starannie, jego rozwiązania plastyczne cechuje oryginalność,
 • wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za działania własne i zespołu,
 • swobodnie posługuje się programem Power-Point,
 • samodzielnie wykonuje prace plastyczne na różne konkursy plastyczne,
 • posiadł wiedzę wykraczającą poza ramy programu nauczania,
 • wykazuje postawę twórczą na terenie szkoły i poza nią,
 • uczestniczy w różnorodnych imprezach kulturalnych, np. koncerty, wystawy, plastyczne, kino, teatr, wernisaże, itp.
 • bierze udział w konkursach plastycznych, czy też innych formach reprezentowania szkoły na forum kultury regionalnej czy ogólnopolskiej, międzynarodowej,
 • posługuje się w swoich pracach plastycznych różnorodnymi technikami artystycznymi, eksperymentuje, wyraża swoją ekspresję, jest kreatywny i zaangażowany,
 • wykonuje krótkie recenzje lub streszczenia książek popularnonaukowych o sztuce,
 • wykazuje dużą samodzielność w kreowaniu swojej postawy wobec sztuki,
 • miejsce pracy pozostawia zawsze uporządkowane,
 • potrafi dokonać analizy dzieła sztuki i wzbogacić ją o analizę emocji i refleksji własnej związanej z jej odbiorem,
 •  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć