Inne

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości Termomodernizacja Gimnazjum Ważne wydarzenia w dziejach szkoły Nadanie szkole imienia w 1925 roku Dyrektorzy szkoły od 1909 roku Patron szkoły Regulamin Funduszu socjalnego 110 lat szkoły Koncepcja pracy szkoły 2017 - 2020

Koncepcja pracy szkoły 2017 - 2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości na lata 2017 - 2021

 

I    CHARAKTERYSTYKA I MISJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła to publiczna szkoła podstawowa zlokalizowana w Pakości przy ulicy Szkolnej 44.  Budynek szkoły posiada sale  przedmiotowe, świetlicę, salę  sportową, stołówkę, gabinet terapii pedagogicznej i psychologicznej, gabinet opieki medycznej, bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym.Wiele sal lekcyjnych wyposażonych jest w sprzęt audiowizualny, tablice multimedialne. Szkoła dysponuje  zestawami różnorodnych pomocy dydaktycznych. Przy szkole znajduje się boisko i siłownia zewnętrzna.

 

Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych  nauczycieli, którzy wykorzystują w swojej pracy najnowsze osiągnięcia współczesnej pedagogiki, dydaktyki i psychologii oraz systematycznie doskonalą swoje umiejętności.

 

W naszej szkole otaczamy  uczniów opieką w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz udzielamy wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzimy m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  zajęcia logopedyczne i terapeutyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów. Otaczamy uczniów opieką pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa .  Zapewniamy uczniom opiekę świetlicową. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb i oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów. Wszystkim chętnym uczniom zapewniamy odpłatne dożywianie. Na terenie szkoły prężnie działa Samorząd Uczniowski, organizując i współorganizując liczne imprezy  szkolne i środowiskowe.  Równie aktywna jest Rada Rodziców, która  angażuje się w przygotowanie wielu szkolnych przedsięwzięć. Nasza szkoła bierze udział w szeregu akcji o charakterze wolontariackim. Szczycimy się także laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych. Posiadamy liczne certyfikaty, dyplomy, tytuły i wyróżnienia. 

 

Nasza szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa  oraz Statutu Szkoły. Dąży do unowocześniania i uatrakcyjniania bazy , dba o jak najwyższy poziom nauczania, realizuje program  wychowawczo-profilaktyczny. We wszystkich działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.  Tworzymy warunki do intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. Przygotowujemy ich do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

 

 

II MODEL ABSOLWENTA

 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej  im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości jest w pełni kompetentny do samokształcenia. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie. Z dystansem podchodzi do uzyskanych informacji  i potrafi je weryfikować. Potrafi przewidywać zagrożenia i modyfikować swoje zachowania. Umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Jest tolerancyjny. Komunikuje się w co najmniej dwóch językach. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Rozumie zasady demokracji. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi stawiać sobie cele i je realizować. Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych. Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów.  Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. Absolwent Szkoły Podstawowej  im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, to człowiek  umiejący skutecznie się porozumiewać, planować swoją pracę i ją organizować, pracować indywidualnie i w zespole,  myśleć w sposób twórczy, dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Charakteryzują go ponadto ciekawość świata, uczciwość, przestrzeganie prawa, kultura osobista, obowiązkowość. Absolwent Szkoły Podstawowej  im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

III PRIORYTETY SZKOŁY 

1. Rzetelna realizacja podstawy programowej, umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu umiejętności szkolnych.

2. Wychowanie patriotyczne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem poczucia  tożsamości narodowej. 

3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

4. Wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom zdolnym, o obniżonym potencjale intelektualnym, ze specyficznymi trudnościami w nauce, z zaburzeniami emocjonalnymi, sprawiającym trudności wychowawcze, a także ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom.

5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania.

6. Objęcie szczególną opieką dzieci rozpoczynających naukę w szkole w celu

pełnej adaptacji.

7. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

8. Rozwój kompetencji i zainteresowań czytelniczych. 

9.  Doskonalenie efektywności nauczania-uczenia się.

10. Promocja  zdrowego stylu życia. 

11. Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo zawodowe

12. Kształtowanie odpowiedzialności za rozwój, bezpieczeństwo własne i innych.

13. Współpraca z rodzicami,  środowiskiem lokalnym oraz różnymi instytucjami w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
  ul.Szkolna 44
  88-170 Pakość
  gimnazjumpa@wp.pl
 • 52 566 58 12 fax 52 566 58 12

  Pedagog szkolny:
  Anna Kopieniak-Przybysz
  tel.: 52 566 56 69

  Świetlica szkolna:
  tel. 517 346 803

Galeria zdjęć